Løsningen er flyttet til www.eazyproject.net

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelserne herefter benævnt ”Aftalen” accepteres ved køb af EazyProject 360. Abonnementsbetingelserne findes nederst på www.EazyProject360.dk. Aftalen gælder mellem EazySoft A/S, CVR-nummer 27660606, herefter benævnt "EazySoft", og kunden som accepterer abonnementsbetingelserne, herefter benævnt ”Kunden”.

Med denne aftale, giver EazySoft Kunden brugsret til at anvende løsningen EazyProject 360 - herefter benævnt ”Systemet”.

Systemet leveres som en cloud-løsning, hvilket betyder, at EazySoft håndterer såvel drift som vedligeholdelse af Systemet, og at Systemet afvikles fra EazySofts servere gennem en internetforbindelse. Kunden får derfor kun overført data og software i begrænset omfang.

Aftalens varighed

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes for et kalenderkvartal ad gangen.

Første faktureringsperiode løber fra den dag, hvor Kunden bestiller Systemet, opretter nye brugere eller bestiller nye moduler og til udgangen af det pågældende kalenderkvartal. Herefter faktureres forud for et kvartal ad gangen.

Fortrydelsesret

Efter bestilling er der en gratis fortrydelsesret på 14 dage fra den dag, Kunden køber Systemet.

Betalingsbetingelser og fakturering

Abonnementet faktureres automatisk forud, og beløbet trækkes på det Betalingskort, som tilknyttes Aftalen. Ved Betalingskort menes det kredit- eller betalingskort, som Kunden benytter til betaling af Aftalens fakturaer.

Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadatoen.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykkere ud efter følgende plan:

1. rykker sendes efter 8 dage
2. rykker sendes 8 dage senere med rykkergebyr på kr. 80,-
3. adgang til systemet lukkes 8 dage senere

Alle fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse, så snart betalingen er gennemført.

Hvis betalingen ikke kan gennemføres på det til Aftalen hørende Betalingskort, notificeres Aftalens Administrator via den af Kunden angivne e- mail.

Tilføjes et ikke-fungerende Betalingskort til Aftalen og udestående faktura hermed ikke kan betales, kan Systemet lukkes uden varsel. Manglende registrering af et gyldigt Betalingskort betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen og kan medfører øjeblikkelig og uden varsel opsigelse af Aftalen. EazySoft vil dog stadig inddrive det eventuelle tilgodehavende, som ikke er afregnet.

Tilmelding og opdatering af Betalingskort

Tilmelding og opdatering af Kundens Betalingskort-oplysninger finder sted på Systemets hjemmeside. Gå til Betaling med kort på hjemmesiden, for at logge ind og opdatere Betalingskort-oplysninger.

Ved opsigelse af aftalen slettes Betalingskort-oplysninger automatisk.

Opsigelse

Kunden kan opsige sit abonnement til udgangen af et kalenderkvartal. Dette gøres ved at logge ind i sit system som administrator og vælge Administration, Diverse og herefter Abonnement i menuen.

Aftalen kan ikke opsiges for et igangværende kvartal. Opsiges aftalen ikke, forlænges abonnementet yderligere med et kvartal.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Kundens data slettes, når aftalen ophører, og EazySoft har ingen pligt til at gemme data efter dette tidspunkt.

Hvis betaling udebliver, har Kunden ikke krav på data i Systemet, og data vil hermed tilhører EazySoft.

Ændring af Abonnementsbetingelser

De til enhver tid gældende Abonnementsbetingelser for Systemet, kan ændres med et skriftligt varsel på 14 dage. Kunden varsles via e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse.

Prisstigninger

EazySoft forbeholder sig ret til at regulere priserne en gang årligt. Dette kan gøres uden varsel.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at anvende systemet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende betingelser i denne aftale samt at opbevare brugernavn og adgangskode fortroligt.

Kunden må ikke på nogen måde - kommercielt eller ikke-kommercielt - benytte EazySofts navn, logo eller andre varemærker, uden selvstændig tilladelse fra EazySoft.

Garantier og ansvar

EazySoft garanterer, at systemet er udført og produceret i overensstemmelse med god edb-skik og besidder de egenskaber, der må anses for sædvanlige for denne type systemer.

Herunder garanterer EazySoft, at Systemet drives i et professionelt miljø med høj grad af sikkerhed indenfor backup, oppetider, båndbredde og drift samt at hardware og styresystemer på EazySoft web-servere til stadighed er opdateret med henblik på at sikre stabil og professionel performance. Systemet er desuden underlagt døgnovervågning, hvorfor fejlretning kan ske inden for kort tid. Backup foretages en gang dagligt.

EazySofts hostingcenter har sikret sine redundante internetforbindelser med randbeskyttelse, således at overgravede kabler ikke kan afbryde internetforbindelsen.

EazySofts hostingcenter er både tilsluttet UPS og dieselgeneratorer, således at strømsvigt ikke påvirker serverdriften. Den fysiske sikkerhed omkring serverne omfatter køling, brandsikring, kameraovervågning, elektrisk sikring og alarmer. Systemet er sikret med fuld redundans på både servere, disksystemer, switche og forbindelser.

Endvidere tilsikrer EazySoft, at Systemet og dets enkelte dele besidder de egenskaber og opfylder de krav vedrørende funktionalitet, ydeevne, integration, standarder, udvidelsesmuligheder mv., som fremgår af reklamemateriale og anden dokumentation, som er udarbejdet af EazySoft.

EazySoft fraskriver sig erstatningsansvar som følge af fejl og manglende funktionalitet og/eller tilgængelighed.

EazySoft påtager sig ansvar for eventuelle skader, som indtræder på grund af fejl og egenskaber ved Systemet i overensstemmelse med Lov Om Produktansvar, dog maksimalt 12 måneders abonnementsbetaling. Derudover fraskriver EazySoft sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Ingen af parterne er ansvarlige for driftstab, tabt avance og andre indirekte tab. Tab af data samt reetablering heraf anses for indirekte tab.

Misligholdelse

Systemet er mangelfuldt, såfremt det ikke, efter påbegyndt ibrugtagning, opfylder de afgivne garantier eller i øvrigt ikke er, som kunden kunne have en berettiget forventning om.

EazySoft har pligt og ret til at afhjælpe konstaterede (fejl og) mangler. Afhjælpningen skal ske inden for en rimelig tid.

Er Systemet behæftet med så omfattende og alvorlige mangler, at Systemets værdi for Kunden er væsentligt reduceret, og EazySoft ikke rettidigt iværksætter tilstrækkelige afhjælpningsforanstaltninger, kan Kunden opsige Aftalen.

I overensstemmelse med dansk ret og under iagttagelse af denne Aftale, kan parterne bringe misligholdelsesbeføjelser i anvendelse, hvis det står klart, at en misligholdelse er uundgåelig.

EazySoft er ikke ansvarlig for mangler, der alene skyldes forhold hos Kunden, herunder at Kundens hardware er af en sådan stand, at den tilstrækkelige, forventede og almindelige brug af systemet ikke er mulig.

Forsinkelse med betaling af den løbende kvartalvise ydelse anses altid for væsentlig misligholdelse.

Tavshedspligt

EazySoft behandler altid Kundens data fortroligt. EazySoft videregiver kun Kundens data med accept fra Kunden.

Force Majeure

Parterne er uden ansvar, hvis der foreligger force majeure, som har indvirkning på parternes forpligtelser i henhold til denne aftale. Som force majeure anses blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som ikke kan henføres til fejl eller forsømmelser hos nogle af parterne, samt andre forhold uden for parternes kontrol. Force majeure foreligger dog ikke, hvor den misligholdende part burde have forudset hindringen, og med rimelighed kunne have overvundet eller undgået denne.

Overdragelse

EazySoft er berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til denne Aftale til tredjemand. Dette gælder dog ikke, hvor Kunden har en berettiget indsigelse af økonomisk eller anden karakter.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder - herunder sine brugsrettigheder - og forpligtelser til tredjemand uden EazySofts udtrykkelige samtykke i hvert enkeltstående tilfælde.

Tvister

Enhver tvist, som udspringer af aftaleforholdet mellem parterne, afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting i det omfang dette efter retsplejeloven er muligt. Er dette ikke tilfældet, skal Københavns Byret være værneting.

Reference

Det aftales, at EazySoft må bruge Kundens navn i EazySofts eksterne referencelister.